Akasa پرونده Raspberry Pi را با کیت حرارتی راه اندازی می کندRaspberry Pi 3 شناخته شده است که قادر به اجرا در حرارت داغ است، و این مورد به خوبی مورد توجه قرار گرفته شده است . در ادامه با ای تی زیرون همراه باشید .